اطلاعیه واکسیناسیون نوبت اول «استرازنکا» و «برکت»

 | تاریخ ارسال: 1400/6/13 | 
اطلاعیه واکسیناسیون نوبت اول «استرازنکا» و «برکت»:


اطلاعیه مهم در خصوص واکسیناسیون در دانشگاه صنعتی امیرکبیر / ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ :