دانشکده مهندسی برق- دروس مصوب
دروس مصوب کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/5 | 
ردیف نام کد درس سیلابس درس گرایش
۱ طراحی مدارهای VLSI ۲۳۸۱۸۶۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲ مباحث ویژه در فتونیک ۲۳۸۱۸۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳ پردازش مقاوم گفتار ۲۳۸۶۲۰۳ مهندسی برق-الکترونیک(دیجیتال)
۴ ابزار دقیق مجازی پیشرفته ۲۳۸۱۷۰۳ مهندسی برق-الکترونیک
۵ ادوات نیمه هادی ۱ ۲۳۸۱۲۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۶ ادوات نیمه هادی ۲ ۲۳۸۱۷۳۳ مهندسی برق-الکترونیک
۷ الکترونیک نوری ۲ ۲۳۸۱۷۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۸ امتحان جامع ۲۳۲۳۲۳۰ مهندسی برق-الکترونیک
۹ بازشناسی گفتار ۲۳۸۱۸۳۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۰ تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ۱ ۲۳۲۸۰۲۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۱ تئوری وتکنولوژی ساخت عناصروقطعات نیمه هادی۱ ۲۳۸۱۱۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۲ تئوری وتکنولوژی ساخت عناصروقطعات نیمه هادی۲ ۲۳۸۱۸۰۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۳ تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ۱ ۲۳۲۸۰۲۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۴ تئوری وتکنولوژی ساخت عناصروقطعات نیمه هادی۱ ۲۳۸۱۱۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۵ تئوری وتکنولوژی ساخت عناصروقطعات نیمه هادی۲ ۲۳۸۱۸۰۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۶ رساله ۲۳۹۰۹۰۰ مهندسی برق-الکترونیک
۱۷ سمینارالکترونیک ۲۳۸۱۹۰۲ مهندسی برق-الکترونیک
۱۸ شبکه مخابرات پیشرفته ۲۳۸۱۲۹۳ سیلابس مهندسی برق-الکترونیک
۱۹ شبکه های عصبی ۲۳۸۰۷۳۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۰ شناسایی آماری الگو ۲۳۸۱۳۲۳ سیلابس مهندسی برق-الکترونیک
۲۱ طراحی سیستمهای مطمئن ۲۳۸۱۳۳۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۲ طراحی مدارهای VLSI ۲ ۲۳۸۱۵۲۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۳ طراحی مدارهای الکترونیک(فرکانس بالا) ۲۳۸۱۱۹۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۴ طراحی مدارهای مجتمع خطی ۲۳۸۱۲۱۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۵ فتونیک ۲ ۲۳۸۰۸۶۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۶ فتونیک۱ ۲۳۸۱۸۴۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۷ مباحث ویژه درالکترونیک ۱ ۲۳۸۱۵۸۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۸ مباحث ویژه درالکترونیک ۲ ۲۳۸۱۵۹۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۹ مبدل های داده ۲۳۸۱۸۵۳ سیلابس مهندسی برق-الکترونیک
۳۰ میکروپروسسور۲ ۲۳۸۱۳۱۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۱ نورغیرخطی ۲۳۸۱۶۶۳ سیلابس مهندسی برق-الکترونیک
۳۲ پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۲۸۰۳۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۳ پروژه ۲۳۸۱۹۰۰ مهندسی برق-الکترونیک
۳۴ کاربرد میکروپروسسورهاوسیستمهای کامپیوتردرصنعت ۲۳۸۱۶۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۵ کوانتوم الکترونیک ۱ ۲۳۸۱۱۸۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۶ کوانتوم الکترونیک ۲ ۲۳۸۱۳۸۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۷ کوانتوم الکترونیک۲ ۲۳۸۱۶۹۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۸ سیستم های تولید پالس قدرت ۲۳۸۲۱۴۳ مهندسی برق-قدرت
۳۹ سیستمهای وقایع گسسته ۲۳۸۴۱۰۳ سیلابس مهندسی برق-کنترل
۴۰ کابل های قدرت ۲۳۸۲۹۷۳ مهندسی برق-قدرت
۴۱ مباحث ویژه(ریز شبکه ها و شبکه های هوشمند) ۲۳۸۲۱۰۳ مهندسی برق-قدرت
۴۲ مباحث ویژه(مدیریت هوشمندمصرف در شبکه های توزیع) ۲۳۸۲۹۹۳ مهندسی برق-قدرت
۴۳ کاربرد الکترونیک قدرت در شبکه های برق ۲۳۸۲۹۸۳ مهندسی برق-قدرت
۴۴ آنالیز و طراحی شبکه زمین ۲۳۹۴۱۴۳ مهندسی برق-قدرت (حفاظت شبکه)
۴۵ اقتصادومدیریت انرژی ۲۳۸۷۱۱۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۴۶ الکترونیک قدرت ۱ ۲۳۸۲۲۱۳ مهندسی برق-قدرت
۴۷ الکترونیک قدرت۲ ۲۳۸۲۵۵۳ سیلابس مهندسی برق-قدرت
۴۸ انتقال انرژی انعطاف پذیر ۲۳۸۲۸۹۳ سیلابس مهندسی برق-قدرت
۴۹ انتقال انرژی به روش ولتاژبالای جریان مستقیم(HVDC) ۲۳۸۲۸۴۳ مهندسی برق-قدرت
۵۰ انرژی های تجدید پذیر ۲ ۲۳۸۷۵۳۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۵۱ انرژی های تجدید پذیر۱ ۲۳۸۷۱۶۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۵۲ انرژی هسته ای ۲۳۸۷۵۷۲ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۵۳ بررسی حالات گذرادرسیستمهای قدرت ۲۳۸۲۶۰۳ سیلابس مهندسی برق-قدرت
۵۴ برنامه ریزی انرژی ۲۳۸۷۱۳۲ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۵۵ بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته ۲۳۸۲۵۲۳ مهندسی برق-قدرت
۵۶ بهره برداری ازسیستمهای قدرت ۲۳۸۷۱۲۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۵۷ تئوری جامع ماشینهای الکتریکی ۲۳۸۲۲۴۳ مهندسی برق-قدرت
۵۸ تئوری جامع ماشینهای الکتریکی ۲۳۸۲۲۴۳ مهندسی برق-قدرت
۵۹ توزیع انرژی الکتریکی ۲۳۸۲۷۱۳ مهندسی برق-قدرت
۶۰ تولید پراکنده ۲۳۸۲۸۸۳ سیلابس مهندسی برق-قدرت
۶۱ تکنولوژی فشارقوی وعایقهای الکتریکی ۲۳۸۲۵۱۳ مهندسی برق-قدرت
۶۲ حفاظت خاص در سیستم های قدرت ۲۳۹۴۱۰۳ مهندسی برق-قدرت (حفاظت شبکه)
۶۳ حفاظت شبکه های توزیع ۲۳۹۴۱۳۳ سیلابس مهندسی برق-قدرت (حفاظت شبکه)
۶۴ حفاظت پیشرفته در سیستمهای قدرت ۲۳۸۲۶۷۳ مهندسی برق-قدرت
۶۵ حفاظت گسترده در سیستم های قدرت ۲۳۹۴۱۱۳ مهندسی برق-قدرت (حفاظت شبکه)
۶۶ دینامیک سیستمهای قدرت ۱ ۲۳۸۲۲۵۳ مهندسی برق-قدرت
۶۷ ذخیره سازی انرژی ۲۳۸۷۵۴۳ سیلابس مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۶۸ روشهای آزمون غیرمخرب ۲۳۸۲۸۳۳ مهندسی برق-قدرت
۶۹ روشهای اجزاء محدود درالکترومغناطیس ۲۳۸۲۶۸۳ سیلابس مهندسی برق-قدرت
۷۰ روشهای کامپیوتری در آنالیز سیستمهای قدرت ۲۳۸۲۷۷۳ مهندسی برق-قدرت
۷۱ ریاضیات پیشرفته مهندسی ۲۳۸۰۱۱۳ مهندسی برق-قدرت
۷۲ سمینار ۲۳۸۳۹۰۲ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۷۳ سمینار( قدرت ) ۲۳۸۲۹۰۲ مهندسی برق-قدرت
۷۴ طراحی ترانس هاو ماشینهای الکتریکی ۲۳۸۲۵۳۳ مهندسی برق-قدرت
۷۵ فرآیندوارزیابی مصرف انرژی ۲۳۸۷۱۴۳ سیلابس مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۷۶ قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت ۲۳۸۲۶۲۳ مهندسی برق-قدرت
۷۷ مباحث ویژه درمهندسی قدرت ۱ ۲۳۸۲۶۵۳ مهندسی برق-قدرت
۷۸ مباحث ویژه درمهندسی قدرت ۲ ۲۳۸۲۶۶۳ مهندسی برق-قدرت
۷۹ محرکه های الکتریکی پیشرفته ۲۳۸۲۵۰۳ مهندسی برق-قدرت
۸۰ مدیریت بارالکتریکی۱ ۲۳۸۷۱۵۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۸۱ منابع انرژی ۲۳۸۷۱۰۲ سیلابس مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۸۲ هارمونیکهادرشبکه قدرت ۲۳۸۲۸۵۳ مهندسی برق-قدرت
۸۳ هماهنگی عایقی و حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ها ۲۳۹۴۱۲۳ مهندسی برق-قدرت (حفاظت شبکه)
۸۴ پروژه ۲۳۸۷۹۰۰ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۸۵ پروژه ۲۳۸۲۹۰۰ مهندسی برق-قدرت
۸۶ کاربرد هوش محاسباتی در سیستمهای قدرت ۲۳۸۲۸۷۳ مهندسی برق-قدرت
۸۷ کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت ۲۳۸۲۵۶۳ مهندسی برق-قدرت
۸۸ کنترل مدرن ۲۳۸۲۱۲۳ مهندسی برق-قدرت
۸۹ کیفیت توان ۲۳۸۲۸۶۳ مهندسی برق-قدرت
۹۰ طراحی ماشینهای الکتریکی نوین ۲۳۸۲۹۶۳ مهندسی برق-قدرت
۹۱ اصول سیستم های دقیق ۲۳۸۹۱۵۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۹۲ فناوری سیستم های میکرو الکترومکانیک ۲۳۸۹۱۷۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۹۳ مدلسازی سیستم های مکاترونیکی ۲۳۸۹۱۴۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۹۴ مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیک ۱ ۲۳۸۰۰۵۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۹۵ مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیک ۲ ۲۳۸۰۰۶۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۹۶ مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیک ۳ ۲۳۸۰۰۷۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۹۷ هوش محاسباتی و کاربرد آن در مکاترونیک ۲۳۸۹۱۳۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۹۸ کنترل سیستم های مکاترونیکی ۲۳۸۹۱۶۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۹۹ اتوماسیون صنعتی ۲۳۸۹۱۰۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۰۰ رباتیک پیشرفته ۲۳۸۰۰۴۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۰۱ مباحث ویژه(اصول طراحی سیستمهای دقیق و اصول طراحی خط تولید) ۲۳۸۹۱۲۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۰۲ مباحث ویژه(مدل سازی سیستم های مکاترونیکی) ۲۳۸۹۱۱۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۰۳ مکاترونیک ۲ ۲۳۸۰۰۲۳ سیلابس مهندسی برق - مکاترونیک
۱۰۴ مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیک ۲۳۸۰۰۹۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۰۵ آنالیز شبکه های تغذیه الکتریکی قطار ۲۳۹۲۱۱۳ مهندسی خطوط راه آهن
۱۰۶ آنالیز ماشینهای ترکشن ۲۳۹۲۱۰۳ مهندسی خطوط راه آهن
۱۰۷ بررسی پست های الکتریکی راه آهن ۲۳۹۲۱۲۳ مهندسی خطوط راه آهن
۱۰۸ مبانی مقدماتی قدرت ۲۳۹۲۱۳۳ مهندسی خطوط راه آهن
۱۰۹ ابزار دقیق مجازی پیشرفته ۲۳۹۶۱۵۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۱۰ ابزار دقیق پیشرفته ۲۳۹۵۱۳۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۱۱ ادوات نیمه هادی ۲۳۹۶۲۱۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۱۲ ادوات نیمه هادی۲ ۲۳۹۶۲۲۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۱۳ الکترونیک ۳ ۲۳۹۶۱۷۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۱۴ انرژی های تجدید پذیر ۲ ۲۳۹۱۵۳۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۱۵ بررسی سیستمهای قدرت ۲ ۲۳۹۱۵۹۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۱۶ تئوری اطلاعات و کدینگ۱ ۲۳۸۸۸۲۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۱۷ تئوری صف در شبکه های مخابراتی ۲۳۸۸۷۹۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۱۸ تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها ۲۳۹۶۱۲۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۱۹ تدریس یار ابزار دقیق مجازی پیشرفته ۲۳۹۶۱۵۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۲۰ تدریس یار ابزار دقیق پیشرفته ۲۳۹۵۱۳۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۲۱ تدریس یار ادوات نیمه هادی ۲۳۹۶۲۱۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۲۲ تدریس یار ادوات نیمه هادی۲ ۲۳۹۶۲۲۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۲۳ تدریس یار الکترونیک ۳ ۲۳۹۶۱۷۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۲۴ تدریس یار بررسی سیستمهای قدرت ۲ ۲۳۹۱۵۹۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۲۵ تدریس یار تئوری اطلاعات و کدینگ۱ ۲۳۸۸۸۲۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۲۶ تدریس یار تئوری صف در شبکه های مخابراتی ۲۳۸۸۷۹۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۲۷ تدریس یار تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها ۲۳۹۶۱۲۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۲۸ تدریس یار تولید و نیروگاه ۲۳۹۱۶۰۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۲۹ تدریس یار تولید پراکنده ۲۳۹۱۵۸۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۳۰ تدریس یار رباتیک پیشرفته ۲۳۹۵۱۹۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۳۱ تدریس یار روشهای عددی در فرکانس های بالا ۲۳۸۸۸۰۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۳۲ تدریس یار روشهای عددی درالکترومغناطیس ۲۳۸۸۶۵۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۳۳ تدریس یار ریاضی مهندسی پیشرفته ۲۳۹۵۱۲۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۳۴ تدریس یار ریاضیات مهندسی ۲۳۸۸۷۶۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۳۵ تدریس یار سمینار ۲۳۹۶۹۰۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۳۶ تدریس یار سمینار ۲۳۹۵۹۰۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۳۷ تدریس یار سیستم های کنترل گسترده ۲۳۹۵۲۴۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۳۸ تدریس یار سیستمهای کنترل تطبیقی ۲۳۹۵۲۱۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۳۹ تدریس یار سیگنال و سیستم ۲۳۸۸۷۸۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۴۰ تدریس یار شبکه مخابرات داده ۲۳۹۶۱۹۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۴۱ تدریس یار شبکه های عصبی ۲۳۹۶۱۶۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۴۲ تدریس یار شناسایی سیستم ها ۲۳۹۵۱۸۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۴۳ تدریس یار طراحی مدارهای VLSI ۲۳۹۶۱۳۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۴۴ تدریس یار طراحی مدارهای VLSI۲ ۲۳۹۶۲۳۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۴۵ تدریس یار طراحی مدارهای مجتمع خطی ۲۳۹۶۱۴۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۴۶ تدریس یار فرایندهای اتفاقی ۲۳۸۸۶۴۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۴۷ تدریس یار قیمت گذاری انرژی ۲۳۹۱۶۱۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۴۸ تدریس یار مباحث ویژه (اندازه گیری مایکروویو ) ۲۳۸۸۸۱۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۴۹ تدریس یار مخابرات ۱ ۲۳۸۸۷۵۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۵۰ تدریس یار مدیریت انرژی ۲۳۹۱۶۲۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۵۱ تدریس یار میکروپرسسور پیشرفته ۲۳۹۶۲۵۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۵۲ تدریس یار میکروپروسسور ۲۳۹۶۱۸۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۵۳ تدریس یار پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۹۶۲۰۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۵۴ تدریس یار پردازش گفتار ۲۳۹۶۲۴۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۵۵ تدریس یار کنترل بهینه ۲۳۹۵۲۰۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۵۶ تدریس یار کنترل دیجیتال ۲۳۹۵۱۶۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۵۷ تدریس یار کنترل صنعتی ۲۳۹۵۱۷۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۵۸ تدریس یار کنترل فازی ۲۳۹۵۲۲۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۵۹ تدریس یار کنترل فرآیندهای اتفاقی ۲۳۹۵۲۳۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۶۰ تدریس یار کنترل مدرن ۲۳۹۵۱۵۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۶۱ تدریس یار کنترل هوشمند ۲۳۹۵۱۴۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۶۲ تدریس یارانرژی های تجدید پذیر ۲ ۲۳۹۱۵۳۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۶۳ تدریس یارمیدان و امواج ۲۳۸۸۷۷۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۶۴ تدریس یارکنترل توان راکتیو ۲۳۹۱۶۳۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۶۵ تولید و نیروگاه ۲۳۹۱۶۰۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۶۶ تولید پراکنده ۲۳۹۱۵۸۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۶۷ رباتیک پیشرفته ۲۳۹۵۱۹۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۶۸ روشهای عددی درالکترومغناطیس ۲۳۸۸۶۵۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۶۹ ریاضی مهندسی پیشرفته ۲۳۹۵۱۲۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۷۰ ریاضیات مهندسی ۲۳۸۸۷۶۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۷۱ سمینار ۲۳۹۶۹۰۲ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۷۲ سمینار ۲۳۹۵۹۰۲ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۷۳ سیستم های کنترل گسترده ۲۳۹۵۲۴۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۷۴ سیستمهای کنترل تطبیقی ۲۳۹۵۲۱۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۷۵ سیگنال و سیستم ۲۳۸۸۷۸۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۷۶ شبکه مخابرات داده ۲۳۹۶۱۹۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۷۷ شبکه های عصبی ۲۳۹۶۱۶۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۷۸ شناسایی سیستم ها ۲۳۹۵۱۸۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۷۹ طراحی مدارهای VLSI ۲۳۹۶۱۳۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۸۰ طراحی مدارهای VLSI۲ ۲۳۹۶۲۳۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۸۱ طراحی مدارهای مجتمع خطی ۲۳۹۶۱۴۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۸۲ فرایندهای اتفاقی ۲۳۸۸۶۴۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۸۳ قیمت گذاری انرژی ۲۳۹۱۶۱۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۸۴ مباحث ویژه (اندازه گیری مایکروویو ) ۲۳۸۸۸۱۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۸۵ مباحث ویژه (روشهای عددی در فرکانس های بالا) ۲۳۸۸۸۰۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۸۶ مخابرات ۱ ۲۳۸۸۷۵۳ سیلابس مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۸۷ مدیریت انرژی ۲۳۹۱۶۲۲ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۸۸ میدان و امواج ۲۳۸۸۷۷۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۸۹ میکروپرسسور پیشرفته ۲۳۹۶۲۵۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۹۰ میکروپروسسور ۲۳۹۶۱۸۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۹۱ پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۹۶۲۰۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۹۲ پردازش گفتار ۲۳۹۶۲۴۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۹۳ کنترل بهینه ۲۳۹۵۲۰۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۹۴ کنترل توان راکتیو ۲۳۹۱۶۳۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۹۵ کنترل دیجیتال ۲۳۹۵۱۶۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۹۶ کنترل صنعتی ۲۳۹۵۱۷۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۹۷ کنترل فازی ۲۳۹۵۲۲۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۹۸ کنترل فرآیندهای اتفاقی ۲۳۹۵۲۳۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۹۹ کنترل مدرن ۲۳۹۵۱۵۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۲۰۰ کنترل هوشمند ۲۳۹۵۱۴۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۲۰۱ اصول سیستمهای رادار ۲۳۸۸۶۲۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۰۲ اقتصاد و مدیریت انرژی ۲۳۹۱۱۲۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۰۳ الکترومغناطیس کاربردی ۲۳۸۸۱۰۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۰۴ انرژی های تجدید پذیر ۱ ۲۳۹۱۵۲۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۰۵ انرژی و محیط زیست ۲۳۹۱۵۶۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۰۶ برنامه‌ریزی انرژی ۲۳۹۱۵۴۲ سیلابس مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۰۷ بهره برداری از سیستمهای قدرت ۲۳۹۱۱۱۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۰۸ تئوری انتشار امواج و طراحی شبکه های رادیویی ۲۳۸۸۵۵۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۰۹ تئوری مخابرات دیجیتال ۲۳۸۸۱۱۳ سیلابس مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۱۰ تدریس یار اصول سیستمهای رادار ۲۳۸۸۶۲۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۱۱ تدریس یار اقتصاد و مدیریت انرژی ۲۳۹۱۱۲۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۱۲ تدریس یار الکترومغناطیس کاربردی ۲۳۸۸۱۰۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۱۳ تدریس یار انرژی و محیط زیست ۲۳۹۱۵۶۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۱۴ تدریس یار انرژی‌های تجدید پذیر ۱ ۲۳۹۱۵۲۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۱۵ تدریس یار برنامه‌ریزی انرژی ۲۳۹۱۵۴۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۱۶ تدریس یار بهره برداری از سیستمهای قدرت ۲۳۹۱۱۱۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۱۷ تئوری انتشار امواج و طراحی شبکه های رادیویی ۲۳۸۸۵۵۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۱۸ تئوری مخابرات دیجیتال ۲۳۸۸۱۱۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۱۹ تدریس یار اصول سیستمهای رادار ۲۳۸۸۶۲۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۲۰ تدریس یار اقتصاد و مدیریت انرژی ۲۳۹۱۱۲۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۲۱ تدریس یار الکترومغناطیس کاربردی ۲۳۸۸۱۰۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۲۲ تدریس یار انرژی و محیط زیست ۲۳۹۱۵۶۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۲۳ تدریس یار انرژی‌های تجدید پذیر ۱ ۲۳۹۱۵۲۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۲۴ تدریس یار برنامه‌ریزی انرژی ۲۳۹۱۵۴۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۲۵ تدریس یار بهره برداری از سیستمهای قدرت ۲۳۹۱۱۱۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۲۶ تدریس یار پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۸۸۱۳۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۲۷ تدریس یار کیفیت توان ۲۳۹۱۱۳۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۲۸ ذخیره سازی انرژی ۲۳۹۱۵۰۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۲۹ ریاضیات مهندسی پیشرفته ۲۳۸۸۵۱۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳۰ سنجش از راه دور ۲۳۸۸۶۱۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳۱ سیستمهای انتقال ۲ ۲۳۸۸۵۶۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳۲ شبکه های بدون سیم و پیشرفته ۲۳۸۸۵۰۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳۳ شبکه های عصبی ۲۳۸۸۵۸۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳۴ شبکه های مخابرات داده ها ۲۳۸۸۱۲۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳۵ طراحی RF و مایکروویو در مخابرات بدون سیم ۲۳۸۸۵۴۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳۶ طراحی مدارات و زیر سیستم های رادیویی ۲۳۸۸۱۴۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳۷ فرایند و ارزیابی مصرف انرژی ۲۳۹۱۵۵۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۳۸ مایکروویو ۲ ۲۳۸۸۶۰۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳۹ مخابرات ماهواره ای ۲۳۸۸۵۲۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۴۰ مدیریت بار الکتریکی ۲ ۲۳۹۱۵۷۲ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۴۱ منابع انرژی ۲۳۹۱۱۰۲ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۴۲ مهندسی ترافیک در مخابرات ۲۳۸۸۵۹۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۴۳ پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۸۸۱۳۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۴۴ پروژه ۲۳۸۸۹۰۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۴۵ پروژه تحقیق ۲۳۸۸۵۷۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۴۶ کیفیت توان ۲۳۹۱۱۳۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۴۷ مباحث ویژه ( پردازش سیگنالهای راداری) ۲۳۸۳۹۸۳ مهندسی برق-مخابرات
۲۴۸ مباحث ویژه (اندازه گیری مایکرویو) ۲۳۸۳۹۷۳ سیلابس مهندسی برق-مخابرات
۲۴۹ مباحث ویژه (تئوری اطلاعات شبکه) ۲۳۸۳۲۴۳ مهندسی برق-مخابرات
۲۵۰ مباحث ویژه (جنگ الکترونیک) ۲۳۸۳۱۰۳ مهندسی برق-مخابرات
۲۵۱ مباحث ویژه (روشهای الکترومغناطیسی در NDT) ۲۳۸۳۴۷۳ مهندسی برق-مخابرات
۲۵۲ مباحث ویژه (سیستمهای مخابراتی برای شبکه هوشمند برق) ۲۳۸۳۱۱۳ مهندسی برق-مخابرات
۲۵۳ مباحث ویژه (متامتریال) ۲۳۸۳۴۵۳ مهندسی برق-مخابرات
۲۵۴ مباحث ویژه (مدلسازی الکترونیکی – الکترومغناطیسی ادوات و مدارات فرکانس بالا) ۲۳۸۳۹۹۳ مهندسی برق-مخابرات
۲۵۵ پردازش دیجیتال از طریق موجک ۲۳۸۳۹۶۳ مهندسی برق-مخابرات
۲۵۶ آنتن مایکرواستریپ ۲۳۸۳۵۰۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۵۷ آنتن پیشرفته ۲۳۸۳۱۶۳ سیلابس مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۵۸ اصول سیستمهای رادار ۲۳۸۳۵۷۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۵۹ اصول و کاربرد آشکارسازی و تخمین دیجیتالی ۲۳۸۰۶۷۳ سیلابس مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۰ بینایی ماشین ۲۳۸۵۵۰۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش میدان
۲۶۱ تئوری اطلاعات و کدینگ ۲۳۸۳۱۸۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۲ تئوری اطلاعات و کدینگ۱ ۲۳۸۳۶۵۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۳ تئوری اطلاعات وکدینگ ۲ ۲۳۸۰۵۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۴ تئوری الکترومغناطیس ۲ ۲۳۸۳۸۶۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۵ تئوری پیشرفته مخابرات ۲۳۸۳۱۳۳ سیلابس مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۶ بینایی ماشین ۲۳۸۵۵۰۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش میدان
۲۶۷ تئوری اطلاعات و کدینگ ۲۳۸۳۱۸۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۸ تئوری اطلاعات و کدینگ۱ ۲۳۸۳۶۵۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۹ تئوری اطلاعات وکدینگ ۲ ۲۳۸۰۵۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۰ تئوری الکترومغناطیس ۲ ۲۳۸۳۸۶۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۱ تئوری پیشرفته مخابرات ۲۳۸۳۱۳۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۲ رمزنگاری ۲۳۸۰۵۳۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۳ روشهای عددی درالکترومغناطیس ۲۳۸۳۸۷۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۴ سمینار ۲۳۸۸۹۰۲ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۷۵ سیستمهای مخابرات نوری ۲۳۸۳۶۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۶ شبکه های بدون سیم پیشرفته ۲۳۸۰۷۴۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۷ شبکه های مخابره داده ها ۲۳۸۳۶۷۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۸ شناسائی آماری الگو ۲۳۸۰۶۱۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۹ طراحی بخش فرکانس رادیویی ومایکروویوسیستمهای مخابرات بدون سیم ۲۳۸۳۵۶۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۰ طراحی مدارات غیرخطی مایکروویو ۲۳۸۰۶۶۳ سیلابس مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۱ طراحی مدارات فعال مایکروویو ۲۳۸۰۶۴۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۲ طرح شبکه های رادیوئی ۲۳۸۳۵۴۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۳ فرآیندهای اتفاقی ۲۳۸۳۱۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۴ فیبرنوری ۲۳۸۳۶۱۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۵ فیلترهای وفقی ۲۳۸۳۷۶۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۶ مایکروویو ۲ ۲۳۸۳۱۷۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۷ مباحث ویژه ۳ ۲۳۸۳۲۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۸ مباحث ویژه در مخابرات ۲ ۲۳۸۳۸۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۹ مباحث ویژه درمخابرات ۱ ۲۳۸۳۸۱۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۹۰ مباحثی درمخابرات دیجیتال ۲۳۸۰۷۱۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۹۱ مخابرات بدون سیم هوشمند ۲۳۸۳۹۵۳ مهندسی برق-مخابرات
۲۹۲ مخابرات طیف گسترده ۲۳۸۰۶۳۳ سیلابس مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۹۳ مخابرات ماهواره ای ۲۳۸۳۷۷۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۹۴ مهندسی ترافیک ۲۳۸۳۷۸۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۹۵ پراکندگی موج ۲۳۸۳۸۳۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۹۶ پردازش آماری سیگنال ۲۳۸۰۵۰۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۹۷ پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۸۳۱۹۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۹۸ پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته ۲۳۸۳۴۹۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۹۹ پردازش سیگنالهای تصویری ۲۳۸۳۷۵۳ سیلابس مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۳۰۰ پردازش سیگنالهای صوتی ۲۳۸۳۷۴۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۳۰۱ پردازش موازی ۲۳۸۵۶۸۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش میدان
۳۰۲ پردازش گفتار ۲۳۸۵۶۰۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش میدان
۳۰۳ پروژه ۲۳۸۵۹۰۰ مهندسی برق-مخابرات-گرایش میدان
۳۰۴ پروژه ۲۳۸۳۹۰۰ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۳۰۵ مباحث ویژه (کنترل سیستم های چند وسیله ای) ۲۳۸۴۴۱۳ مهندسی برق-کنترل
۳۰۶ مباحث ویژه (کنترل سیستمهای چند عاملی) ۲۳۸۳۴۸۳ مهندسی برق-کنترل
۳۰۷ پایداری سیستمهای دینامیکی ۲۳۸۴۴۰۳ مهندسی برق-کنترل
۳۰۸ ابزاردقیق پیشرفته ۲۳۸۴۶۴۳ مهندسی برق-کنترل
۳۰۹ تئوری صف ۲۳۸۴۶۰۳ مهندسی برق-کنترل
۳۱۰ تئوری صف ۲۳۸۴۶۰۳ مهندسی برق-کنترل
۳۱۱ رباتیک ۲۳۸۴۷۳۳ مهندسی برق-کنترل
۳۱۲ سمینار ۲۳۸۴۹۰۲ مهندسی برق-کنترل
۳۱۳ سیستم سینگولار ۲۳۸۴۷۶۳ مهندسی برق-کنترل
۳۱۴ سیستم های دو بعدی ۲۳۸۴۵۰۳ سیلابس مهندسی برق-کنترل
۳۱۵ سیستمهای با ابعاد وسیع ۲۳۸۴۰۱۳ مهندسی برق-کنترل
۳۱۶ سیستمهای کنترل تطبیقی ۲۳۸۴۷۴۳ سیلابس مهندسی برق-کنترل
۳۱۷ سیستمهای کنترل چند متغیره ۲۳۸۴۱۴۳ مهندسی برق-کنترل
۳۱۸ شناسایی سیستم ۲۳۸۴۶۲۳ مهندسی برق-کنترل
۳۱۹ مباحث ویژه ۲ ۲۳۸۴۲۱۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۰ مباحث ویژه درکنترل ۱ ۲۳۸۴۷۵۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۱ مباحث ویژه درکنترل ۲ ۲۳۸۴۷۷۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۲ مباحث ویژه درکنترل ۳ ۲۳۸۴۸۸۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۳ مدلسازی وشبیه سازی ۲۳۸۴۱۳۳ سیلابس مهندسی برق-کنترل
۳۲۴ مدلسازی وشبیه سازی ۲۳۸۴۸۳۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۵ پروژه ۲۳۸۴۹۰۰ مهندسی برق-کنترل
۳۲۶ کنترل بهینه ۲۳۸۴۱۲۳ سیلابس مهندسی برق-کنترل
۳۲۷ کنترل صنعتی پیشرفته ۲۳۸۴۶۵۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۸ کنترل صنعتی۲ ۲۳۸۴۷۹۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۹ کنترل غیرخطی ۲۳۸۴۵۳۳ مهندسی برق-کنترل
۳۳۰ کنترل فازی ۲۳۸۴۸۰۳ مهندسی برق-کنترل
۳۳۱ کنترل فرآیندهای اتفاقی ۲۳۸۴۵۱۳ مهندسی برق-کنترل
۳۳۲ کنترل مقاوم ۲۳۸۰۶۵۳ مهندسی برق-کنترل
۳۳۳ مباحث ویژه (طراحی زیر سیستم های مخابراتی ماهواره) ۲۳۹۷۱۰۳ مهندسی فناوری ماهواره
۳۳۴ مباحث ویژه (معماری و کارکرد زیر سیستم TTCR ماهواره) ۲۳۹۷۱۱۳ مهندسی فناوری ماهواره
۳۳۵ سمینار ۲۳۸۶۹۰۲
۳۳۶ سمینار ارشد آموزشی ۲۳۲۳۹۰۲
۳۳۷ سیستم های مخابرات بی سیم ۲۳۸۳۳۸۳ سیلابس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.1335.1637.fa.html
برگشت به اصل مطلب