دانشکده مهندسی برق- تلفن اساتید
دفتر تلفن اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره ثابت شماره آزمایشگاه مرتبه علمی زمینه تخصصی پست الکترونیک
۱ دکتر مجتبی آقا میرسلیم ۳۳۲۱ ۳۵۳۶ استاد قدرت mirsalimaut.ac.ir
۲ دکتر حسن آقائی نیا ۳۳۲۲ ۳۳۶۳ دانشیار مخابرات aghaeiniaut.ac.ir
۳ دکتر فرهاد آزادی نمین ۳۳۸۲ ۵۵۵۰ استادیار مخابرات namin-farhadaut.ac.ir
۵ دکتر احمد افشار ۳۳۳۷ ۳۳۹۱ دانشیار کنترل aafsharaut.ac.ir
۶ دکتر حمیدرضا امین داور ۳۳۳۲ ۳۳۶۸ استاد مخابرات hamidamiaut.ac.ir
۷ دکتر حمزه بیرانوند ۵۵۵۲ استادیار مخابرات beyranvandaut.ac.ir
۸ دکتر وحید پوراحمدی ۳۳۱۱ استادیار مخابرات v.porahmadiaut.ac.ir
۹ دکتر احد توکلی ۳۳۱۷ ۳۳۹۷ استاد مخابرات tavakoliaut.ac.ir
۱۰ دکتر امیر جهانشاهی ۵۵۶۰ استادیار الکترونیک Amir.Jahanshahiaut.ac.ir
۱۱ دکتر سید حسین حسینیان ۳۳۴۳ ۳۳۶۱ استاد قدرت hosseinianaut.ac.ir
۱۲ دکتر محمداعظم خسروی ۳۳۷۷ استادیار کنترل m.a.khosraviaut.ac.ir
۱۳ دکتر ابوالقاسم راعی ۳۳۱۵ ۳۳۶۵ دانشیار الکترونیک raieaut.ac.ir
۱۴ دکتر حسن رستگار ۳۳۴۶ ۳۳۷۴ استاد قدرت rastegaraut.ac.ir
۱۵ دکتر غلامحسین ریاحی ۳۳۲۰ ۳۵۵۰ دانشیار قدرت gholamaut.ac.ir
۱۶ دکتر علی دوست محمدی ۳۳۲۹ ــ دانشیار کنترل dadaut.ac.ir
۱۷ دکتر پریسا دهخدا ۵۵۵۸ استادیار مخابرات pdehkhodaaut.ac.ir
۱۸ مهندس طاهره سیدنا ۳۳۲۴ ۳۳۸۰ مربی مخابرات seyedenaaut.ac.ir
۱۹ دکتر مسعود شفیعی ۳۳۱۰ ــ استاد کنترل mshafieeaut.ac.ir
۲۰ دکتر جواد شکر الهی مغانی ۳۳۴۹ ۳۵۵۰ دانشیار قدرت moghaniaut.ac.ir
۲۱ دکتر مجید شالچیان ۳۳۳۳ ــ دانشیار الکترونیک shalchianaut.ac.ir
۲۳ دکتر سعید شریفیان ۵۵۵۳ استادیار الکترونیک sharifian_saut.ac.ir
۲۴ دکتر رضا صراف شیرازی ۳۳۱۸ ــ دانشیار مخابرات sarrafaut.ac.ir
۲۵ دکتر سید حسام الدین صادقی ۳۳۴۸ ۳۳۹۷ استاد قدرت sadeghiaut.ac.ir
۲۶ دکتر سید مصطفی صفوی همایی ۳۳۱۳ ۳۳۶۸ دانشیار مخابرات msafaviaut.ac.ir
۲۷ دکتر امیرابوالفضل صورتگر ۳۳۶۷ ــ دانشیار کنترل a-suratgaraut.ac.ir
۲۸ دکتر حیدر علی طالبی ۳۳۴۰ ۳۳۹۸ استاد کنترل alitaut.ac.ir
۲۹ دکتر حسن طاهری قزوینی ۳۳۵۲ ۳۳۵۴ دانشیار الکترونیک htaheriaut.ac.ir
۳۰ دکتر مهرداد عابدی ۳۳۱۹ ۳۵۵۰ استاد قدرت abediaut.ac.ir
۳۱ دکتر هاجر عطریانفر ۵۵۵۸ استادیار کنترل atrianfaraut.ac.ir
۳۲ دکتر فرزانه عبدالهی ۳۳۵۸ ــ دانشیار کنترل F_abdollahiaut.ac.ir
۳۳ دکتر عبدالعلی عبدی پور ۳۳۳۸ ۳۳۹۴ استاد مخابرات abdipouraut.ac.ir
۳۴ دکتر حسین عسکریان ابیانه ۳۳۳۵ ۳۳۷۰ استاد قدرت askarianaut.ac.ir
۳۵ دکتر محمدجواد عمادی ۳۳۷۵ استادیار مخابرات mi.emadiaut.ac.ir
۳۶ دکتر امیر نادر عسکر پور ۵۷۹۹ استادیار مخابرات askarpouraut.ac.ir
۳۷ دکتر کریم فائز ۳۳۲۸ ۳۳۶۲ استاد الکترونیک kfaezaut.ac.ir
۳۸ دکتر سید حمید فتحی ۳۳۵۳ ۳۵۵۰ استاد قدرت fathiaut.ac.ir
۳۹ دکتر ایاز قربانی ۳۳۱۴ ۳۳۹۳ استاد مخابرات ghorbaniaut.ac.ir
۴۰ دکتر گئورک بابا ملک قره پتیان ۳۳۴۱ ۳۵۰۴ استاد قدرت grptianaut.ac.ir
۴۱ دکتر حسن کاتوزیان ۳۳۸۸ ۳۳۶۸ استاد الکترونیک hsnkatoaut.ac.ir
۴۲ مهندس سید امیرکاشی ۳۳۳۹ ۳۳۸۰ مربی الکترونیک kashiaut.ac.ir
۴۳ دکتر مهدی کراری ۳۳۴۵ ۳۳۰۲ استاد کنترل karrariaut.ac.ir
۴۴ دکتر شهرام منتصر کوهساری ۳۳۵۰ ۳۳۷۱ استاد قدرت smontomaut.ac.ir
۴۵ دکتر مرتضی محمدی اردهالی ۳۳۲۳ ۳۳۶۴ استاد قدرت ardehaliaut.ac.ir
۴۶ دکتر عباس محمدی ۳۳۳۴ ۳۳۹۴ استاد مخابرات Abm۱۲۵aut.ac.ir
۴۷ دکتر سید احمد معتمدی ۳۳۳۱ ۳۳۷۳ استاد الکترونیک motamediaut.ac.ir
۴۸ دکتر محمد باقر منهاج ۳۳۴۷-۵۷۹۵ ۳۳۹۱ استاد کنترل menhajaut.ac.ir
۴۹ دکتر جعفر میلی منفرد ۳۳۵۱ ۳۵۵۰ استاد قدرت monfaredaut.ac.ir
۵۰ دکتر غلامرضا مرادی ۳۳۲۵ ۳۳۹۴ دانشیار مخابرات ghmoradiaut.ac.ir
۵۱ دکتر محسن معزی ۵۵۵۷ ۳۳۶۸ استادیار الکترونیک moezziaut.ac.ir
۵۲ دکتر یاسر نوروزی ۵۷۹۸ ــ استادیار مخابرات y.norouziaut.ac.ir
۵۳ دکتر بهروز وحیدی ۳۳۳۰ ۳۳۸۹ استاد قدرت vahidiaut.ac.ir
۵۴ دکتر محمد یاوری ۳۳۲۶ ــ دانشیار الکترونیک mmyavariyahoo.com
۵۵ دکتر امیر خرسندی ۵۸۹۸ استادیار قدرت a_khorsandiaut.ac.ir
۵۶ دکتر ساناز سیدین ۳۳۴۲ استادیار الکترونیک sseyedinaut.ac.ir
۵۷ دکتر ایمان شریفی ۵۱۹۸ استادیار کنترل imansharifiaut.ac.ir
۵۸ دکتر حامد نفیسی ۵۸۱۱ استادیار قدرت nafisiaut.ac.ir
۵۹ دکتر وحید پوراحمدی ۵۵۵۱ استادیار مخابرات v.pourahmadiaut.ac.ir
۶۰ دکتر مهدیه مهران ۳۳۵۰ استادیار الکترونیک m.mehranaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.1912.1496.fa.html
برگشت به اصل مطلب