دانشکده مهندسی برق- برنامه و چارت آموزشی دوره کارشناسی مهندسی برق
برنامه و چارت آموزشی دوره کارشناسی مهندسی برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/24 | 
برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی برق ( برای دانلود کلیک کنید)

چارت آموزشی مشترک ( برای دانلود کلیک کنید)

چارت آموزشی گروه الکترونیک ( برای دانلود کلیک کنید)

چارت آموزشی گروه قدرت ( برای دانلود کلیک کنید)

چارت آموزشی گروه کنترل ( برای دانلود کلیک کنید)

چارت آموزشی گروه مخابرات، ویرایش دوم ( برای دانلود کلیک کنید)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.3934.6262.fa.html
برگشت به اصل مطلب