دانشکده مهندسی برق- فرم ها
فرم های کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
فرم اعلام آمادگی دفاع
دانشجویان محترم می بایست جدول را از اطلاعات پروژه واقع در پرتال دانشجو تکمیل و سپس به آدرس grad.eeaut.ac.ir  ایمیل نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.1334.1436.fa.html
برگشت به اصل مطلب