دانشکده مهندسی برق- تلفن کارکنان
دفتر تلفن کارکنان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن زمینه تخصصی پست الکترونیک
۱ طاهره بنایی طاهری ۳۳۰۱ مسئول دفتر
۲ ثریا رنجبر ۳۳۰۰ مسئول دفتر
۳ سارا مرزبان ۳۳۸۵ کارشناس حسابداری
۴ حسین یوسفی خواه ۳۳۰۶ مسئول امور پشتیبانی hyousefiaut.ac.ir
۵ محمد فرزام ۳۳۰۵ کارشناس دفتر آموزش
۶ مونا مشهدی ۳۵۱۲ کارشناس دفتر آموزش mona.mashhadiaut.ac.ir
۷ زهرا زینی زاده ۶۶۴۰۱۷۰۶
۳۳۰۳
کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع کارشناسی ارشد
۸ بهناز عظامی ۶۶۴۰۱۷۰۶
۳۳۰۲
کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع دکتری
۹ جواد استادرضا ۳۳۹۶ سرپرست شبکه
۱۰ لیلا عزیزی همتی ۳۳۸۴ کارشناس مرکز کامپیوتر و WebAdmin l.aziziaut.ac.ir
۱۱ عباس خلیلی ۳۳۰۷ کارشناس پژوهشی
۱۲ معصومه رحیم زاده ۳۳۵۵ کارشناس آموزشی، آزمایشگاه مدار و اندازه گیری rahimzadehaut.ac.ir
۱۳ حسن اسماعیلی طاهری ۳۳۶۹ دفتر تالار صنعت hetaheriaut.ac.ir
۱۴ محمد خانی ۳۳۵۹ واحد سمعی بصری- دفتر کنفرانس  s_khaniaut.ac.ir
۱۵ زهرا حق شنو ۳۵۰۴ کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت
۱۶ محمد جمال حکیمی ۳۳۵۷ کارشناس آزمایشگاه مدار منطقی
۱۷ محمود سعادت فرد ۳۳۷۲ کارشناس آزمایشگاه ماشین
۱۸ ایمان صارمی ۳۳۳۶-۳۳۷۰-۳۳۵۷ کارشناس آموزشی
۱۹ اسکندر طاهرخانی  ۳۳۶۷ کارشناس حسابداری
۲۰ محمود علی بخشی ۳۳۸۰ کارشناس آموزشی، آزمایشگاه الکترونیک
۲۱ علی معصومی ۳۳۷۴ کارشناس آموزشی، آزمایشگاه کنترل صنعتی و کنترل خطی
۲۲ حمیدرضا احمدزاده ۳۳۷۱ کارشناس آزمایشگاه سیستمهای قدرت
۲۳ شهره زینب فارسی ۳۵۲۱ کارشناس پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی 
۲۴ رحیم زال نژاد ۵۰۰۲ کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت
۲۵ محمدجواد البرزی ۳۳۷۲ کارشناس آزمایشگاه فشار قوی
۲۶ حسین سرفراز ۳۳۶۹ کارشناس آموزشی، کارشناس آزمایشگاه مدار مخابراتی و آنتن، ریزموج hossein.sarfarazaut.ac.ir
۲۷ سید مهدی حسینی ۳۳۷۹ کارشناس آموزشی آزمایشگاه ابزار دقیق
۲۸ علی حسنی پور ۳۳۵۴ کارشناس آموزشی ( اتاق پروژه )
۲۹ یونس دماوندی ۳۳۹۰ مسئول ساختمان و خدمات
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.1913.1495.fa.html
برگشت به اصل مطلب