دانشکده مهندسی برق- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
 
دکتر احد توکلی
رئیس دانشکده
tavakoliaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۰۰ ( ۹۸۲۱+ ) -۶۴۵۴۳۳۰۱ ( ۹۸۲۱+ )  


 
دکتر غلامحسین ریاحی
معاونت پژوهشی- معاونت تحصیلات تکمیلی

gholamaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۲۰ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر محسن معزی
معاونت آموزشی

moezziaut.ac.ir
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۷ 
 
دکتر فرهاد آزادی نمین
سرپرست مرکز انفورماتیک

 namin_farhadaut.ac.ir
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۸۲ 
 
دکتر سعید شریفیان
مدیر گروه آموزشی الکترونیک

sharifian_saut.ac.ir
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۳
 
دکتر مسعود شفیعی
مدیر گروه آموزشی کنترل

mshafieeaut.ac.ir
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۰ 
 
دکتر حسن رستگار
مدیر گروه آموزشی قدرت

rastegaraut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۴۶ ( ۹۸۲۱+)

 
دکتر فرزانه عبداللهی
مدیر گروه آموزشی مکاترونیک

f_abdollahiaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۵۸ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر رضا صراف شیرازی
مدیر گروه آموزشی مخابرات

sarrafaut.ac.ir
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۸ 
دکتر سید حسین حسینیان
رئیس قطب علمی قدرت

 hosseinianaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۴۳ ( ۹۸۲۱+ )

 
مهندس حسین یوسفی خواه
مسئول امور پشتیبانی

hyousefiaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۰۶ ( ۹۸۲۱+)

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find.php?item=5.1963.1560.fa
برگشت به اصل مطلب