دانشکده مهندسی برق- دروس مصوب
دروس مصوب کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۱ | 
ردیف کد نام واحد نوع (۱) ارائه
۱ ۲۳۰۲۰۱۳ احتمالات و آمار ۳ پایه تئوری
۲ ۲۳۰۲۵۱۱ آز الکتریسیته (آز فیزیک ۲) ۱ پایه عملی
۳ ۲۰۲۱۷۱۳ مبانی برق ۱ ۳ اصلی تئوری
۴ ۲۰۲۱۷۲۳ مبانی برق ۲ ۳ اصلی تئوری
۵ ۲۰۲۲۷۱۱ آز مبانی برق ۱ ۱ اصلی عملی
۶ ۲۰۲۲۷۲۱ آز مبانی برق ۲ ۱ اصلی عملی
۷ ۲۳۰۲۰۶۱ آز مدار ۱ ۱ اصلی عملی
۸ ۲۳۰۲۰۹۱ آز الکترونیک ۱ ۱ اصلی عملی
۹ ۲۳۰۲۱۵۱ آز ماشینهای الکتریکی ۱ ۱ اصلی عملی
۱۰ ۲۳۰۲۱۸۱ آز مدارهای منطقی ۱ اصلی عملی
۱۱ ۲۳۰۲۲۴۱ آز سیستمهای کنترل خطی ۱ اصلی عملی
۱۲ ۲۳۰۳۰۴۳ ریاضیات مهندسی ۳ اصلی تئوری
۱۳ ۲۳۰۴۰۰۳ کنترل دیجیتال ۳ اصلی تئوری
۱۴ ۲۳۰۵۰۳۳ مدارهای الکتریکی ۱ ۳ اصلی تئوری
۱۵ ۲۳۰۵۰۶۳ مدارهای الکتریکی ۲ ۳ اصلی تئوری
۱۶ ۲۳۰۵۰۷۳ الکترومغناطیس ۳ اصلی تئوری
۱۷ ۲۳۰۵۰۹۳ الکترونیک ۱ ۳ اصلی تئوری
۱۸ ۲۳۰۵۱۱۳ الکترونیک ۲ ۳ اصلی تئوری
۱۹ ۲۳۰۵۱۵۳ ماشینهای الکتریکی ۱ ۳ اصلی تئوری
۲۰ ۲۳۰۵۱۶۳ ماشینهای الکتریکی ۲ ۳ اصلی تئوری
۲۱ ۲۳۰۵۱۸۳ مدارهای منطقی ۳ اصلی تئوری
۲۲ ۲۳۰۵۲۱۳ تجزیه و تحلیل سیستمها ۳ اصلی تئوری
۲۳ ۲۳۰۵۲۴۳ سیستمهای کنترل خطی ۳ اصلی تئوری
۲۴ ۲۳۰۵۲۷۳ مخابرات ۱ ۳ اصلی تئوری
۲۵ ۲۳۰۷۰۰۲ زبان تخصصی ۲ اصلی تئوری
۲۶ ۲۳۴۷۵۶۲ کارآموزی ۲ اصلی عملی
۲۷ ۲۳۸۴۱۳۲ روش تحقیق و گزارش‌نویسی ۲ اصلی تئوری
۲۸ ۱۰۲۱۲۵۳ فیزیک مدرن ۳ تخصصی تئوری
۲۹ ۲۰۱۰۷۹۲ ترمودینامیک عمومی ۲ تخصصی تئوری
۳۰ ۲۳۰۲۰۴۱ آز الکترونیک صنعتی ۱ تخصصی عملی
۳۱ ۲۳۰۲۰۵۱ آز سیستم تلویزیون ۱ تخصصی عملی
۳۲ ۲۳۰۲۱۰۱ آز مدارهای مخابراتی ۱ تخصصی عملی
۳۳ ۲۳۰۲۱۱۱ آز الکترونیک ۲ ۱ تخصصی عملی
۳۴ ۲۳۰۲۱۲۱ آز الکترونیک ۳ ۱ تخصصی عملی
۳۵ ۲۳۰۲۱۷۱ آز کنترل صنعتی ۱ تخصصی عملی
۳۶ ۲۳۰۵۲۴۱ آز سیستمهای کنترل دیجیتال ۱ تخصصی عملی
۳۷ ۲۳۰۵۲۵۱ آز ابزار دقیق ۱ تخصصی عملی
۳۸ ۲۳۰۵۳۵۳ کنترل پروژه ۳ تخصصی تئوری
۳۹ ۲۳۰۶۱۰۳ مدارهای مخابراتی ۳ تخصصی تئوری
۴۰ ۲۳۰۶۱۲۳ الکترونیک ۳ ۳ تخصصی تئوری
۴۱ ۲۳۰۶۳۰۳ فیلتر و سنتز مدار ۳ تخصصی تئوری
۴۲ ۲۳۰۹۰۵۳ سیستم تلویزیون ۳ تخصصی تئوری
۴۳ ۲۳۰۹۱۷۳ کنترل صنعتی ۳ تخصصی تئوری
۴۴ ۲۳۰۹۲۷۳ شبکه‌های عصبی ۳ تخصصی تئوری
۴۵ ۲۳۱۲۰۶۱ آز ماشین ۲ ۱ تخصصی عملی
۴۶ ۲۳۱۲۱۸۱ آز فشار قوی ۱ تخصصی عملی
۴۷ ۲۳۱۲۲۱۱ آز حفاظت ورله‌ها ۱ تخصصی عملی
۴۸ ۲۳۱۳۱۱۱ آز سیستمهای قدرت ۱ تخصصی عملی
۴۹ ۲۳۱۶۰۳۳ الکترونیک صنعتی ۳ تخصصی تئوری
۵۰ ۲۳۱۶۰۶۳ ماشین ۳ ۳ تخصصی تئوری
۵۱ ۲۳۱۶۰۹۳ بررسی سیستمهای قدرت ۱ ۳ اصلی تئوری
۵۲ ۲۳۱۶۱۲۳ بررسی قدرت ۲ ۳ تخصصی تئوری
۵۳ ۲۳۱۶۱۵۳ تولید و نیروگاه ۳ تخصصی تئوری
۵۴ ۲۳۱۶۱۸۳ عایقها و فشار قوی ۳ تخصصی تئوری
۵۵ ۲۳۱۶۱۹۳ طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه ۳ تخصصی تئوری
۵۶ ۲۳۱۶۲۱۳ حفاظت و رله‌ها ۳ تخصصی تئوری
۵۷ ۲۳۱۶۲۴۳ ماشین مخصوص ۳ تخصصی تئوری
۵۸ ۲۳۱۶۲۷۳ تاسیسات الکتریکی ۳ تخصصی تئوری
۵۹ ۲۳۱۹۰۳۳ طرح پستهای فشار قوی و پروژه ۳ تخصصی تئوری
۶۰ ۲۳۱۹۲۱۳ اقتصادمهندسی ۳ تخصصی تئوری
۶۱ ۲۳۱۹۲۳۳ اجزای نوین شبکه‌های برق ۳ تخصصی تئوری
۶۲ ۲۳۲۲۱۰۱ آز میکروپروسسور ۱ تخصصی عملی
۶۳ ۲۳۲۲۱۱۱ پروژه از الکترونیک ۳ ۱ تخصصی عملی
۶۴ ۲۳۲۲۱۲۱ آز تکنیک پالس ۱ تخصصی عملی
۶۵ ۲۳۲۳۲۰۱ آز میکروکامپیوتر ۱ تخصصی عملی
۶۶ ۲۳۲۵۰۱۳ الکترونیک لیزر ۳ تخصصی تئوری
۶۷ ۲۳۲۵۰۴۱ آز الکترونیک لیزر ۱ تخصصی عملی
۶۸ ۲۳۲۶۰۳۳ فیزیک الکترونیک ۳ تخصصی تئوری
۶۹ ۲۳۲۶۲۱۳ اندازه‌گیری الکترونیکی ۳ تخصصی تئوری
۷۰ ۲۳۲۶۲۲۳ مدارهای منطقی برنامه‌پذیر ۳ تخصصی تئوری
۷۱ ۲۳۲۶۲۳۳ مدارهای پالس و دیجیتال ۳ تخصصی تئوری
۷۲ ۲۳۲۶۲۴۳ معماری کامپیوتر و ریزپردازنده‌ها ۳ تخصصی تئوری
۷۳ ۲۳۲۶۲۵۳ انتقال داده‌ها ۳ تخصصی تئوری
۷۴ ۲۳۲۶۲۶۳ سامانه‌های چند رسانه‌ای ۳ تخصصی تئوری
۷۵ ۲۳۲۶۲۸۳ سیستمهای ریزپردازنده‌ای و مدارهای واسطه ۳ تخصصی تئوری
۷۶ ۲۳۲۶۲۹۳ مدارها و سیستمهای مجتمع CMOS ۳ تخصصی تئوری
۷۷ ۲۳۲۶۳۱۳ طراحی سیستمهای VLSI ۳ تخصصی تئوری
۷۸ ۲۳۲۶۳۲۳ مدارهای منطقی پیشرفته ۳ تخصصی تئوری
۷۹ ۲۳۳۲۱۸۱ آز مایکروویو ۱ تخصصی عملی
۸۰ ۲۳۳۴۰۱۱ آز مخابرات دیجیتال ۱ تخصصی عملی
۸۱ ۲۳۳۴۰۲۳ اصول پردازش سیگنالهای دیجیتال ۳ تخصصی تئوری
۸۲ ۲۳۳۶۰۳۳ مخابرات ۲ ۳ تخصصی تئوری
۸۳ ۲۳۳۶۱۲۳ میدانها و امواج ۳ تخصصی تئوری
۸۴ ۲۳۳۶۱۵۳ انتن ۳ تخصصی تئوری
۸۵ ۲۳۳۶۱۸۳ مایکروویو ۳ تخصصی تئوری
۸۶ ۲۳۳۶۲۱۳ سیستمهای انتقال ۱ ۳ تخصصی تئوری
۸۷ ۲۳۳۹۱۲۳ انتشار امواج ۳ تخصصی تئوری
۸۸ ۲۳۳۹۱۴۳ فیبر نوری ۳ تخصصی تئوری
۸۹ ۲۳۳۹۲۱۳ مخابرات سیار ۳ تخصصی تئوری
۹۰ ۲۳۳۹۲۲۱ آز پردازش سیگنال دیجیتال ۱ تخصصی عملی
۹۱ ۲۳۳۹۲۳۳ سیستم های مخابرات نوری ۳ تخصصی تئوری
۹۲ ۲۳۳۹۲۴۳ برنامه سازی پیشرفته ۳ تخصصی تئوری
۹۳ ۲۳۳۹۲۵۳ مباحث ویژه (مبانی انرژی های تجدید پذیر ) ۳ تخصصی تئوری
۹۴ ۲۳۳۹۳۷۳ شبکه مخابرات داده‌ها ۳ تخصصی تئوری
۹۵ ۲۳۳۹۳۸۳ شبکه های مخابراتی ۳ تخصصی تئوری
۹۶ ۲۳۳۹۴۲۳ مبانی نظریه کدینگ ۳ تخصصی تئوری
۹۷ ۲۳۵۶۰۰۳ جبر خطی ۳ تخصصی تئوری
۹۸ ۲۳۵۶۱۱۳ کنترل مدرن ۳ تخصصی تئوری
۹۹ ۲۳۵۶۱۲۳ ابزار دقیق ۳ تخصصی تئوری
۱۰۰ ۲۳۵۶۱۳۳ مدلسازی سیستمهای دینامیکی ۳ تخصصی تئوری
۱۰۱ ۲۳۵۶۱۶۳ مقدمه‌ای بر هوش محاسباتی ۳ تخصصی تئوری
۱۰۲ ۲۳۵۶۱۷۳ اتوماسیون صنعتی ۳ تخصصی تئوری
۱۰۳ ۲۳۵۶۱۹۳ مقدمه‌ای بر رباتیک ۳ تخصصی تئوری
۱۰۴ ۲۳۸۴۱۴۲ مباحث ویژه در الکترونیک ۲ تخصصی تئوری

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find.php?item=5.2106.1819.fa
برگشت به اصل مطلب