بایگانی بخش هیأت علمی

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

اعضای هیئت علمی

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه الکترونیک

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه قدرت

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه مخابرات

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه کنترل

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

بازنشسته