گروه الکترونیک

 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
همه اعضای هیئت علمی گروه قدرت گروه مخابرات گروه کنترل  بازنشسته

دکتر امیر جهانشاهی
  استادیار
  الکترونیک

 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۶۰
  Amir.Jahanshahiaut.ac.ir
 صفحه شخصی اول
صفحه شخصی دوم

دکتر ابوالقاسم اسداله راعی
  دانشیار
  الکترونیک

  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۵
raieaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر ساناز سیدین
  استادیار
 الکترونیک

 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۲
   sseyedinaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر مجید شالچیان
  دانشیار
  الکترونیک

 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۳
shalchianaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر سعید شریفیان
دانشیار
الکترونیک
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۳
sharifian_saut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر حسن طاهری قزوینی
  دانشیار
  الکترونیک

 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۲
  htaheriaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر کریم فائز
  استاد
  الکترونیک

 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۸
kfaezaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر حسن کاتوزیان
 استاد
  الکترونیک

 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۸۸
 hsnkatoaut.ac.ir
صفحه شخصی

مهندس سید امیرکاشی
مربی
  الکترونیک

  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۹
 kashiaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر سید احمد معتمدی
 استاد
  الکترونیک

  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۱
  motamediaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر محسن معزی
  استادیار
  الکترونیک

 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۷
moezziaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر محمد یاوری
 دانشیار
  الکترونیک

  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۶
  myavariaut.ac.ir
 صفحه شخصیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 30897 بار   |   دفعات چاپ: 203 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر