گروه قدرت

 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
همه اعضای هیئت علمی گروه الکترونیک گروه مخابرات گروه کنترل  بازنشسته

دکتر مجتبی آقامیرسلیم
 استاد
  قدرت
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۱
  mirsalimaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر گئورک بابا ملک قره پتیان
  استاد
  قدرت
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۱
   grptianaut.ac.ir
صفحه شخصی اول
صفحه شخصی دوم

دکتر سید حسین حسینیان
  استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۳
  hosseinianaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر امیر خرسندی
  استادیار
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۸۹۸
  a_khorsandiaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر حسن رستگار
  استاد
  قدرت
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۶
rastegaraut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر غلامحسین ریاحی
  دانشیار
  قدرت
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۰
gholamaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر جواد شکر الهی مغانی
  دانشیار
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۹
  moghaniaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر سید حسام الدین صادقی
  استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۸
sadeghiaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر مهرداد عابدی
 استاد
 قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۱
  abediaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر حسین عسکریان ابیانه
  استاد
  قدرت
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۵
  آدرس پست الکترونیک: askarianaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر سید حمید فتحی
 استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۳
fathiaut.ac.ir
  صفحه شخصی


دکتر مرتضی محمدی اردهالی
  استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۳
  ardehaliaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر شهرام منتصر کوهساری
 استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۰
   smontomaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر جعفر میلی منفرد
  استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۱
monfaredaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر حامد نفیسی
  استادیار
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۸۱۱
nafisiaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر بهروز وحیدی
  استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۰
vahidiaut.ac.ir
  صفحه شخصیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 37469 بار   |   دفعات چاپ: 295 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر