گروه مخابرات

 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
همه اعضای هیئت علمی گروه الکترونیک گروه قدرت گروه کنترل  بازنشسته

دکتر فرهاد آزادی نمین
استادیار
  مخابرات
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۸۲
 namin_farhadaut.ac.ir
  صفحه شخصی

  دکتر حسن آقائی نیا
  دانشیار
  مخابرات
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۲
 aghaeiniaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر حمیدرضا امین داور
  استاد
 مخابرات
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۲
   hamidamiaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر حمزه بیرانوند
 استادیار
 مخابرات
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۲
beyranvandaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر وحید پوراحمدی
  استادیار
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۱
  v.pourahmadiaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر احد توکلی
  استاد
  مخابرات
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۷
tavakoliaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر پریسا دهخدا
استادیار
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۵۲۱
pdehkhodaaut.ac.ir
صفحه شخصی

مهندس طاهره سیدنا
  مربی
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۴
  seyedenaaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر حمید شیخ زاده
 دانشیار- بازنشسته
 مخابرات

  hsheikhaut.ac.ir
 

دکتر رضا صراف شیرازی
  دانشیار
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۸
  sarrafaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر سید مصطفی صفوی همایی
  دانشیار
  مخابرات
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۳
msafaviaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر عبدالعلی عبدی پور
  استاد
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۸
abdipouraut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر امیر نادر عسکر پور
استادیار
  مخابرات
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۷۹۹
askarpouraut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر محمدجواد عمادی
  دانشیار
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۷۵
mj.emadiaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر ایاز قربانی
  استاد
  مخابرات
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۴
ghorbaniaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر عباس محمدی
  استاد
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۴
  abm۱۲۵aut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر غلامرضا مرادی
 استاد
  مخابرات
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۵
ghmoradiaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر یاسر نوروزی
 استادیار
  مخابرات
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۷۹۸
y.norouziaut.ac.ir
  صفحه شخصیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 34965 بار   |   دفعات چاپ: 445 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر