دانشکده مهندسی برق- هیأت علمی
اعضای هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
همه اعضای هیئت علمی گروه الکترونیک گروه قدرت گروه مخابرات گروه کنترل  بازنشسته

دکتر فرهاد آزادی نمین
استادیار
  مخابرات
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۸۲
 namin_farhadaut.ac.ir
  صفحه شخصی

  دکتر حسن آقائی نیا
  دانشیار
  مخابرات
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۲
 aghaeiniaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر مجتبی آقامیرسلیم
 استاد
  قدرت
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۱
  mirsalimaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر سید محمد احدی سرکانی
  استاد- بازنشسته
 الکترونیک

smaaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر احمد افشار
  دانشیار
  کنترل
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۷
  aafsharaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر حمیدرضا امین داور
  استاد
 مخابرات
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۲
   hamidamiaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر گئورک بابا ملک قره پتیان
  استاد
  قدرت
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۱
   grptianaut.ac.ir
صفحه شخصی اول
صفحه شخصی دوم

دکتر حمزه بیرانوند
 استادیار
 مخابرات
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۲
beyranvandaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر وحید پوراحمدی
  استادیار
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۱
  v.pourahmadiaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر احد توکلی
  استاد
  مخابرات
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۷
tavakoliaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر امیر جهانشاهی
  استادیار
  الکترونیک
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۶۰
  Amir.Jahanshahiaut.ac.ir
 صفحه شخصی اول
صفحه شخصی دوم

دکتر سید حسین حسینیان
  استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۳
  hosseinianaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر امیر خرسندی
  استادیار
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۸۹۸
  a_khorsandiaut.ac.ir
 صفحه شخصی
 

دکتر محمداعظم خسروی
 استادیار
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۷۹۷
   m.a.khosraviaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر علی دوست محمدی
دانشیار
  کنترل
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۹
dadaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر پریسا دهخدا
دانشیار
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۵۲۱
pdehkhodaaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر ابوالقاسم اسداله راعی
  دانشیار
  الکترونیک
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۵
raieaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر حسن رستگار
  استاد
  قدرت
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۶
rastegaraut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر امیرحسین رضائی
  دانشیار- بازنشسته
  الکترونیک
   
rezaieaut.ac.ir
 صفحه شخصی
 

دکتر غلامحسین ریاحی
  دانشیار
  قدرت
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۰
gholamaut.ac.ir
 صفحه شخصی

مهندس طاهره سیدنا
  مربی
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۴
  seyedenaaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر ساناز سیدین
  استادیار
 الکترونیک
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۲
   sseyedinaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر مسعود شفیعی
استاد
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۰
mshafieeaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر جواد شکر الهی مغانی
  دانشیار
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۹
  moghaniaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر مجید شالچیان
  دانشیار
  الکترونیک
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۳
shalchianaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر حمید شیخ زاده
 دانشیار- بازنشسته
 مخابرات


  hsheikhaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر سعید شریفیان
دانشیار
  الکترونیک
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۳
sharifian_saut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر ایمان شریفی
 استادیار
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۱۹۸
imansharifiaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر رضا صراف شیرازی
  دانشیار
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۸
  sarrafaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر سید حسام الدین صادقی
  استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۸
sadeghiaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر سید مصطفی صفوی همایی
  دانشیار
  مخابرات
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۳
msafaviaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر امیرابوالفضل صورتگر
 دانشیار
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۰۹
   a-suratgaraut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر ابوالقاسم صیادیان
دانشیار- بازنشسته
  مخابرات

eeas۳۵aut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر حیدر علی طالبی
 استاد
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۰
   alitaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر حسن طاهری قزوینی
  دانشیار
  الکترونیک
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۲
  htaheriaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر مهرداد عابدی
 استاد
 قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۱
  abediaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر هاجر عطریانفر
استادیار
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۴
  atrianfaraut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر فرزانه عبدالهی
  دانشیار
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۸
f_abdollahiaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر عبدالعلی عبدی پور
  استاد
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۸
abdipouraut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر امیر نادر عسکر پور
استادیار
  مخابرات
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۷۹۹
askarpouraut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر حسین عسکریان ابیانه
  استاد
  قدرت
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۵
  askarianaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر محمدجواد عمادی
  دانشیار
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۷۵
mj.emadiaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر حسن غفوری فرد
  استاد- بازنشسته
  الکترونیک
   
ghafoorifardaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر کریم فائز
  استاد
  الکترونیک
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۸
kfaezaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر سید حمید فتحی
 استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۳
fathiaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر میرابوالحسن فصیحی
 استادیار- بازنشسته

  
fassihiaut.ac.ir

دکتر ایاز قربانی
  استاد
  مخابرات
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۴
ghorbaniaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر حسن کاتوزیان
 استاد
  الکترونیک
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۸۸
 hsnkatoaut.ac.ir
صفحه شخصی

مهندس سید امیرکاشی
مربی
  الکترونیک
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۹
 kashiaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر مهدی کراری
استاد
  کنترل
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۵
   karrariaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر مرتضی محمدی اردهالی
  استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۳
  ardehaliaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر عباس محمدی
  استاد
  مخابرات
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۴
  abm۱۲۵aut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر غلامرضا مرادی
 استاد
  مخابرات
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۵
ghmoradiaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر سید احمد معتمدی
 استاد
  الکترونیک
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۱
  motamediaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر محسن معزی
  استادیار
  الکترونیک
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۷
moezziaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر روزبه معینی مازندرانی
  استاد- بازنشسته
 مخابرات

moiniaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر شهرام منتصر کوهساری
 استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۰
   smontomaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر محمد باقر منهاج
  استاد
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۷
  menhajaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر جعفر میلی منفرد
  استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۱
monfaredaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر حامد نفیسی
  استادیار
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۸۱۱
nafisiaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر یاسر نوروزی
 استادیار
  مخابرات
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۷۹۸
y.norouziaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر بهروز وحیدی
  استاد
  قدرت
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۰
vahidiaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر محمد یاوری
 دانشیار
  الکترونیک
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۶
  myavariaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکترسید کمال الدین یادآور نیکروش
 استاد- بازنشسته
  کنترل

nikravshaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.1273.8960.fa.html
برگشت به اصل مطلب